Қазақстан темiр жолы

News

Жаңартылған кадр саясаты – басқару модельдерінің бағдары

 

17.11.2023

 

«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның кадрлық әлеуетін дамыту стратегиясы басты мақсатқа – қызмет тиімділігін арттыруға қол жеткізуге мүмкіндік беретін сенімді тетіктерді құруға бағытталған. Бұл, әсіресе, компания инфрақұрылымды жаңғырту бойынша ауқымды жоспарларды жүзеге асырып, мегажобаларды енгізіп жатқан кезде өте маңызды.

 

Алдыңғы кадр саясатының қолданылу мерзімі 2019-2029 жылдарға көзделген. Ол «ҚТЖ» ҰК» АҚ және еншілес ұйымдар үшін компанияның адам ресурстарын басқаруды дамытудың негізгі тәсілдерін, қағидаттарын, талаптары мен бағыттарын айқындайтын негізгі құжат болды.

 

«ҚТЖ» ҰК» АҚ қолданыстағы кадр саясатын іске асыру үшін «ҚТЖ» ҰК» АҚ әртүрлі бизнес-бағыттары қызметінің ерекшелігі мен айрықшалығын ескере отырып, адам ресурстарын басқарудың әрбір бағыты бойынша егжей-тегжейлі көрсету үшін өзге ішкі құжаттар әзірленіп, бекітілді.

 

Компанияның жаңартылған Даму стратегиясы; «Самұрық-Қазына» АҚ жаңартылған кадрлық саясаты; компанияны ұлттық көлік-логистикалық компанияға айналдыру және ESG практикасын енгізу кадрлық саясатты өзектендіру мен әзірлеудің алғышарттары болды.

 

Бұл ретте, «ҚТЖ» ҰК» АҚ қолданыстағы кадр саясатын өзектендіру үшін филиалдар мен еншілес ұйымдарда адам ресурстарын басқару процестері бойынша орталық аппарат басшылары мен жауапты қызметкерлердің қатысуымен стратегиялық сессиялар өткізілді.

 

Мұндай стратегиялық сессиялар ESG және IR практикаларын ескере отырып, кадр саясатының бағыттарын негіздейтін және айқындайтын бірыңғай мақсаттар мен бастамаларды әзірлеуге мүмкіндік берді. 

 

Кадр саясатының тұжырымдамасына мынадай HR бастамалары кірді: Корпоративтік мәдениет және ESG-практика; HR бизнес-әріптестік және HR-функцияны дамыту; Қызметкерлердің таланты мен әл-ауқатын басқару; Цифрландыру және HR-талдама.

 

Сондай-ақ, компания БҰҰ Жаһандық шартының (UN Global Compact) мүшесі бола отырып, адам құқықтарын, еңбекті қорғау қауіпсіздігін және қызметтің барлық аспектілерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды сақтай отырып, халықаралық еңбек ұйымы конвенцияларының қағидаттарын енгізуді жалғастырады.
Стратегия развития кадрового потенциала АО «НК «ҚТЖ» нацелена на создание надежных механизмов, позволяющих достичь главной цели – повышения эффективности деятельности. Это особенно важно сегодня, когда компания реализует масштабные планы по модернизации инфраструктуры, внедряет мегапроекты. 

Срок действия предыдущей кадровой политики был предусмотрена на 2019-2029 годы. Она являлась основополагающим документом для АО «НК «ҚТЖ» и дочерних организаций, определяющим основные подходы, принципы, требования и направления развития управления человеческими ресурсами компании. 

Для реализации действующей кадровой политики АО «НК «ҚТЖ» были разработаны и утверждены иные внутренние документы для детализации по каждому направлению управления человеческими ресурсами с учетом специфики и особенностей деятельности различных бизнес-направлений АО «НК «ҚТЖ». 

Предпосылками к актуализации и разработке кадровой политики стали обновленная Стратегия развития компании; обновленная Кадровая политика АО «Самрук-Қазына»; трансформация компании в национальную транспортно-логистическую компанию и внедрение ESG практик.

При этом, для актуализации действующей кадровой политики АО «НК «ҚТЖ» проведены стратегические сессии с участием руководителей центрального аппарата и ответственных работников по процессам управления человеческими ресурсами в филиалах и дочерних организациях.

Такие стратегические сессии дали возможность выработать единые цели и инициативы, которые легли в основу и определили направления кадровой политики с учетом ESG и IR практик.

В Концепцию Кадровой политики легли следующие HR инициативы: Корпоративная культура и ESG-практики; HR бизнес-партнерство и развитие HR-функции; Управление талантами и благополучием работников; Цифровизация и HR-аналитика.

Также компания, являясь членом Глобального договора ООН (UN Global Compact), продолжит внедрение принципов конвенций международной организации труда с соблюдением прав человека, безопасности охраны труда и противодействия коррупции во всех аспектах деятельности.

Press service of JSC «NC«Kazakhstan Temir Zholy»

 

© «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» АҚ